Nea Makri, Attica, Greece

+30 6941 430681

Mon - Fri: 9:00 - 21:00

Αποστολή της εταιρείας είναι να προωθεί υψηλής ποιότητας προτάσεις και λύσεις στους πελάτες της, στη διοργάνωση ταξιδιών καλύπτοντας κάθε ανάγκη και προσδοκία ταξιδιώτη

Όραμά μας είναι η επιτυχημένη ανοδική πορεία αλλά και η πλήρης ικανοποίηση των αναγκών των πελατών μας στο τομέα του τουρισμού.

Στόχος μας είναι:

Να παρέχουμε σταθερή ποιότητα υπηρεσιών

Να εξασφαλίζουμε την συνεχή επιτυχή πορεία της εταιρίας στην ελληνική αγορά

Να ανταποκρινόμαστε στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις, καθώς και στον ανταγωνισμό

Να ανταποκρινόμαστε πάντοτε με επιτυχία στις απαιτήσεις και προσδοκίες των πελατών μας

Να λαμβάνουμε υπόψη μας τις απαιτήσεις και τις ανάγκες των ενδιαφερόμενων μερών κατά το σχεδιασμό και την παροχή των υπηρεσιών μας

Προκειμένου να επιτύχουμε τα παραπάνω, εκφράζουμε την Δέσμευση μας στις εξής αρχές:

την άριστη επικοινωνία μεταξύ Διοίκησης και Στελεχών και των στελεχών μεταξύ τους

την επιλογή εξειδικευμένων στελεχών και συνεχή εκπαίδευσή τους.

την αξιοπιστία των συνεργατών και των προμηθευτών της εταιρίας και συνεχή παρακολούθηση και αξιολόγηση τους

την τήρηση ποιοτικών, χρονικών και οικονομικών δεσμεύσεων

τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της εταιρίας

την συνεχή παρακολούθηση και εφαρμογή της Νομοθεσίας

την συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Συστήματος Ποιότητας

Πολιτική Απορρήτου

1. Εισαγωγή.

1.1. Προστασία & Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (ΔΠΧ) είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό (on-line) αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου. Αλλά και ακόμη πιο προσωπικές πληροφορίες όπως συνήθειες, προτιμήσεις, βιομετρικά δεδομένα, κα.

Κάθε εταιρία που χειρίζεται προσωπικά δεδομένα τα οποία αφορούν σε ζώντα φυσικά πρόσωπα, εντός της Ε.Ε., είναι υποχρεωμένη από 25 Μαΐου 2018 να συμμορφώνεται πλήρως με τον Κανονισμό EΕ 679/2016, για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΔΠΧ). Η ισχύς του Κανονισμού είναι άμεση σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε.

Η συλλογή ΔΠΧ είναι μια μορφή επεξεργασίας, όπως είναι και η αποθήκευση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Η εταιρεία, μέσω της Πολιτικής Απορρήτου, ενημερώνει τα φυσικά πρόσωπα σχετικά με την επεξεργασία των ΔΠΧ, βοηθώντας έτσι τα φυσικά πρόσωπα ώστε να λαμβάνουν συνειδητές αποφάσεις για τη σχέση τους με την επιχείρηση.

1.2 Πολιτική Απορρήτου

Η εταιρεία πρέπει να συλλέγει ΔΠΧ (δηλαδή προσωπικές πληροφορίες) για την αποτελεσματική εκτέλεση καθημερινών επιχειρηματικών λειτουργιών και υπηρεσιών και, σε ορισμένες περιπτώσεις, για τη συμμόρφωσή της με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας ή/και των κανονισμών που εφαρμόζει.

Η Πολιτική Απορρήτου δηλώνει τη συμμόρφωσή μας με τον Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων αλλά και το σεβασμό μας για την προστασία της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων. Επιπλέον, έχει ως σκοπό να:

 • Ενημερώσει τα φυσικά πρόσωπα (εσάς) για τα ΔΠΧ που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, για ποιο σκοπό, με ποιο τρόπο και για πόσο χρονικό διάστημα.
 • Διασφαλίσει ότι τα φυσικά πρόσωπα γνωρίζουν τα δικαιώματά τους αλλά και την υποχρέωσή μας για λογοδοσία και ασφάλεια.
 • Παρέχει ένα εύκολο και σαφές μέσον για τη διασφάλιση της συγκατάθεσής σας, ως νομική βάση για την επεξεργασία ΔΠΧ, και, παράλληλα, σας δίνει τη δυνατότητα να αίρετε αυτή τη συγκατάθεση όποτε θελήσετε.

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της εταιρείας στις 08.08.2018 και αντικαθιστά προγενέστερη ανάρτηση/έκδοση. Η Πολιτική Απορρήτου ισχύει, γενικά, για κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει ή σκοπεύει να έχει οποιοδήποτε είδος συνεργασίας μαζί μας.  

2. Τι ΔΠΧ επεξεργαζόμαστε

Όταν μας τηλεφωνείτε, επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, συνεργάζεστε μαζί μας, θέτετε ερωτήματα ή αιτήστε τη συνεργασία μας, μπορεί να σας ζητήσουμε πληροφορίες (δηλαδή ΔΠΧ όπως: όνομα, διεύθυνση, email, τηλέφωνο, κλπ) ανάλογα με το είδος της μεταξύ μας σχέσης.

Ακόμα, είναι πιθανόν, να επιλέξετε να μας γνωστοποιήσετε οικειοθελώς πρόσθετα ΔΠΧ (όπως στην περίπτωση αποστολής βιογραφικού σημειώματος) ή επιπλέον πληροφορίες (όπως φορολογικά ή εμπορικά στοιχεία, στο πλαίσιο ενημέρωσή σας ή διερεύνησης συνεργασίας).

Συλλέγουμε πληροφορίες, άμεσα ή έμμεσα, με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Πληροφορίες που μας αποστέλλετε ή μας δίνετε εσείς, κατά την επικοινωνία μαζί μας ή την επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας, με ηλεκτρονικό ή άλλο μέσον. 
 • Πληροφορίες που λαμβάνουμε από την από μέρους σας χρήση των υπηρεσιών μας ή υπηρεσιών των συνεργατών μας.
 • Χρησιμοποιούμε διάφορες τεχνολογίες για τη συλλογή και την αποθήκευση πληροφοριών και σε αυτές μπορεί να περιλαμβάνεται η χρήση τεχνολογιών όπως τα cookies (δείτε και §7).
 • Είναι πιθανόν να χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες από δίκτυα διαφήμισης, πελάτες μας ή τρίτους, προκειμένου να σας ενημερώσουμε για συγκεκριμένες υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.
 • Η ιστοσελίδα μας αυτή καθ’ αυτή δεν συλλέγει καμία πληροφορία που σχετίζεται με τη συμπεριφορά, δραστηριότητες και την τοποθεσία του χρήστη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να προσπελάσετε, να διαχειριστείτε, τροποποιήσετε ή να διαγράψετε πληροφορίες, δείτε ενότητες 5 & 6 παρακάτω.

3. Πως χρησιμοποιούμε τα ΔΠΧ

Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε (όπως περιγράφεται παραπάνω), και σε συνέπεια με τις συγκαταθέσεις που μας έχετε δώσει, για να:

 • Επεξεργαστούμε και εξυπηρετήσουμε αίτημά σας για παροχή τουριστικής υπηρεσίας
 • Μπορούμε να σας παρέχουμε εξατομικευμένες και επικαιροποιημένες υπηρεσίες και/ή προϊόντα,
 • Επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για νέες υπηρεσίες ή προϊόντα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν,
 • Επεξεργαστούμε την πληρωμή
 • Απαντήσουμε σε πιθανά ερωτήματα που μας έχετε θέσει,
 • Υλοποιήσουμε το πλαίσιο της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.

Όταν επικοινωνείτε μαζί μας διατηρούμε ένα αρχείο με τα μηνύματα επικοινωνίας, για να μπορούμε να επιλύουμε τα τυχόν ζητήματα που αντιμετωπίζετε.

Δεν επιτρέπουμε σε μη εξουσιοδοτημένες οντότητες, και χωρίς τη συγκατάθεσή σας, να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία σας. Για όλα τα παραπάνω απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συγκατάθεσή σας (δείτε ενότητες 5 & 8 παρακάτω).

4. Με ποιους μοιραζόμαστε τα δικά σας ΔΠΧ

Δεν γνωστοποιούμε ή μοιραζόμαστε ΔΠΧ με εταιρείες, οργανισμούς και μεμονωμένα άτομα εκτός της εταιρείας μας, εκτός αν ισχύει μία από τις παρακάτω περιπτώσεις:

 •  Με δική σας συναίνεση: Μοιραζόμαστε προσωπικά στοιχεία σας με εταιρείες, οργανισμούς και μεμονωμένα άτομα όταν έχουμε τη ρητή συναίνεσή σας, (δείτε ενότητες 5 & 8 παρακάτω).
 • Για εξωτερική επεξεργασία: Παρέχουμε προσωπικά στοιχεία σε εξωτερικούς συνεργάτες μας και σε επιχειρήσεις ή άτομα που εμπιστευόμαστε για να τα επεξεργαστούν για δική μας χρήση, με βάση οδηγίες μας και σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου μας και τυχόν άλλα μέτρα εμπιστευτικότητας και ασφάλειας, όπως ο Κανονισμό EΕ 679/2016.
 • Για νόμιμους σκοπούς: Μοιραζόμαστε τα προσωπικά στοιχεία με αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες όταν αυτό είναι εύλογα απαραίτητο και με σκοπό τη συμμόρφωση με νόμους, κανονισμούς, νομικές διαδικασίες ή κυβερνητικά αιτήματα.

Κάθε φορά που μεταφέρουμε δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα εκτός του ΕΟΧ, εξασφαλίζουμε παρόμοιο βαθμό προστασίας για αυτά, διασφαλίζοντας ότι υλοποιείται ένα από τα παρακάτω μέτρα προστασίας:

 • Θα διαβιβάζουμε δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα μόνο σε χώρες για τις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρίνει ότι παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας για δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Επάρκεια της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε χώρες εκτός ΕΕ.
 • Όπου χρησιμοποιούμε συγκεκριμένους παρόχους υπηρεσιών, διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε ειδικές συμβάσεις εγκεκριμένες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες παρέχουν στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα την ίδια προστασία που έχουν στην Ευρώπη.
 • Όπου χρησιμοποιούμε παρόχους με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, διατηρούμε το δικαίωμα να διαβιβάζουμε δεδομένα σε αυτούς αν μετέχουν στην Ασπίδα Προστασίας η οποία απαιτεί από αυτούς να παρέχουν παρόμοια προστασία για δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μοιράζονται μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ασπίδα Προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ.

5. Τα δικαιώματά σας & οι υποχρεώσεις μας

5.1 Τα δικαιώματά σας

Οι πελάτες μας, οι χρήστες των υπηρεσιών μας και οι επισκέπτες της ιστοσελίδας μας έχουν, στο πλαίσιο του Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, δικαιώματα (που δεν θα πρέπει να είναι σε αντίθεση με τη σχετική νομοθεσία). Τα δικαιώματα αυτά των φυσικών προσώπων (εσείς) είναι:

 •  Δικαίωμα πρόσβασης στα ΔΠΧ τους
 • Δικαίωμα διόρθωσης ΔΠΧ τους
 • Δικαίωμα διαγραφής των ΔΠΧ τους
 • Δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας των ΔΠΧ
 • Δικαίωμα στην ενημέρωση σχετικά με διόρθωση ή διαγραφή ή περιορισμό επεξεργασίας των ΔΠΧ τους
 • Δικαίωμα φορητότητας των ΔΠΧ
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των ΔΠΧ
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

5.2 Οι υποχρεώσεις μας

Μεταξύ των υποχρεώσεών μας συμπεριλαμβάνονται:

 • Η αρχή της λογοδοσίας, όσον αφορά τις 6 αρχές που διέπουν την επεξεργασία ΔΠΧ (νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια, περιορισμός του σκοπού, ελαχιστοποίηση ΔΠΧ, ακρίβεια ΔΠΧ, περιορισμός περιόδου αποθήκευσης, ασφάλεια, ακεραιότητα, και εμπιστευτικότητα).
 • Κάθε επεξεργασία ΔΠΧ είναι σύννομη μόνο εφόσον ισχύει μια από τις παρακάτω 6 προϋποθέσεις:
  • Το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει στην επεξεργασία ΔΠΧ
  • Η επεξεργασία ΔΠΧ είναι απαραίτητη για εκτέλεση σύμβασης, όπου το υποκείμενο είναι συμβαλλόμενο μέρος
  • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας
  • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του φυσικού προσώπου
  • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας
  • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τρίτος, εκτός εάν υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του φυσικού προσώπου.

Επιπλέον, υλοποιούμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να προστατεύσουμε την εταιρεία και τους συνεργάτες μας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αλλοίωση, παραβίαση ή καταστροφή των ΔΠΧ που έχουμε στην κατοχή μας. Συγκεκριμένα:

 •  Ελέγχουμε τη συλλογή στοιχείων, τις πρακτικές αποθήκευσης και επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών μέτρων ασφαλείας, για την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε συστήματα και διεργασίες.
 • Η πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία είναι περιορισμένη και ελεγχόμενη, και τα άτομα αυτά υπόκεινται σε αυστηρές συμβατικές υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας.
 • Στην περίπτωση που εξωτερικοί συνεργάτες (για λόγους συντήρησης ή υποστήριξης) έχουν, εν δυνάμει, πρόσβαση σε ΔΠΧ, σχετικά προσαρτήματα στις υπάρχουσες συμβάσεις συνεργασίας καλύπτουν τις απαιτήσεις του Κανονισμού.

Σε όλο τον κύκλο επεξεργασίας ΔΠΧ (από τη συλλογή μέχρι την καταστροφή ΔΠΧ) λαμβάνουμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των ΔΠΧ. Ανάλογα μέτρα απαιτούμε από τρίτα μέρη που χειρίζονται ή επεξεργάζονται ΔΠΧ.

Η ιστοσελίδα μας δεν απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας μικρότερης των 16 ετών. Όταν οι υπηρεσίες και τα προϊόντα μας θα χρησιμοποιηθούν από παιδί ηλικίας μικρότερης των 16 ετών απαιτείται η ρητή συγκατάθεση του γονέα, ώστε να επεξεργαστούμε τα ΔΠΧ του ανήλικου.

6. Πρόσβαση στα δικά σας ΔΠΧ και ενημέρωσή σας

Στο πλαίσιο των δικαιωμάτων που σας παρέχει ο Κανονισμός, μπορείτε να ζητήσετε ενημέρωση για δικά σας ΔΠΧ ή να ζητήσετε διόρθωση ή περιορισμό επεξεργασίας ή διαγραφή των ΔΠΧ (δείτε αναλυτικά τα δικαιώματά σας στην ενότητα 5.1).

Σε τέτοιες περιπτώσεις καλείστε να συμπληρώσετε μια αίτηση πρόσβασης SAR (subject access request). Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να σας απαντήσουμε σχετικά εντός ενός μηνός από την παραλαβή του SAR.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να συμπληρώσετε αίτηση SAR παρακαλούμε να αποστείλετε σχετικό αίτημα σε: contact@adventureclub.com.gr

Η άσκηση των δικαιωμάτων του φυσικού προσώπου μπορεί να γίνεται πάντοτε στο πλαίσιο της υπάρχουσας νομοθεσίας (όπως η φορολογική ή η εργατική νομοθεσία).

Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, στόχος μας είναι να σας παρέχουμε δυνατότητα πρόσβασης σε δικά σας ΔΠΧ. Εάν αυτά τα στοιχεία είναι εσφαλμένα, καταβάλλουμε προσπάθειες για να σας παρέχουμε τρόπους για τη γρήγορη ενημέρωση ή τη διαγραφή τους – εκτός κι αν πρέπει να διατηρήσουμε αυτές τις πληροφορίες επειδή απαιτείται από σχετική νομοθεσία ή για έννομους σκοπούς.

7. Ενημέρωση για τα cookies

Μπορείτε να ενημερωθείτε από το  cookies policy για την πολιτική που ακολουθείται από την ιστοσελίδα μας σχετικά με τα cookies.

Επισημαίνεται ότι σύντομα θα μπορείτε ανά πάσα στιγμή να διαγράψετε cookies από τον ηλεκτρονικό σας υπολογιστεί ή να μην αποδεχτείτε την χρήση ομάδων cookies κατά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας.

8. Η συγκατάθεσή σας και η άρση της

Η εταιρεία μας στο πλαίσιο:

 • Της Πολιτικής Απορρήτου
 • Της συμμόρφωσής της με τον Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 679/2016) και τη σχετική εθνική νομοθεσία
 • Του σεβασμού για την προστασία της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων

και παραμένοντας πιστή στη σχέση εμπιστοσύνης που έχει καλλιεργηθεί με τη μακροχρόνια συνεργασία με τους ταξιδιώτες της, χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας προκειμένου να συνεχίσει να σας ενημερώνει, έντυπα και ηλεκτρονικά, σχετικά με νέα και προσφορές ταξιδιωτικών προορισμών και ταξιδιωτικών πακέτων.

Προκειμένου να δώσεις ή αποσύρεις τη συγκατάθεσή σου για την ενημέρωσή σου, οποιαδήποτε στιγμή, επικοινώνησε μαζί μας στο contact@adventureclub.com.gr ή χρησιμοποίησε τους συνδέσμους που θα βρεις στα email μας.

Η εταιρεία μας, θα συλλέγει και θα επεξεργάζεται ΔΠΧ μόνον όπου νομίμως μπορεί να το πράξει, όπως:

 • (α) Απαίτηση σχετικής νομοθεσίας,
 • (β) Επεξεργασία απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας το φυσικό πρόσωπο είναι συμβαλλόμενο μέρος
 • (γ) Επεξεργασία απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση της εταιρείας,
 • (δ) Επεξεργασία απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του φυσικού προσώπου.

Ενδέχεται να σας ζητηθεί να παράσχετε πρόσθετη συγκατάθεση αν τα ΔΠΧ πρέπει να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς που δεν αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

9. Λοιπά

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. και αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές σχετιζόμενες με τα ΔΠΧ Δεδομένα σας είναι τα αρμόδια Δικαστήρια Αθηνών.

Ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα δημοσιεύουμε στον ιστότοπό μας την επικαιροποίηση της παρούσας.

Σας προτρέπουμε να διαβάζετε, ανά τακτά διαστήματα, την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.

10. Τρόποι επικοινωνίας

Adventure Club Hellas

Υπεύθυνος Επεξεργασίας ΔΠΧ Όνομα: Τσατσαρώνης Ηλίας

Email: contact@adventureclub.com.gr

Τηλέφωνο: 6941430681

Adventure Club Hellas

Πολιτική Cookies

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί “Cookies”. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία που στέλνονται από μια ιστοσελίδα στον περιηγητή σας (web browser) και παραμένουν στον υπολογιστή σας μέχρι να διαγραφούν. Χρησιμοποιούμε τα Cookies για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα σας εμφανίσουν περιττές πληροφορίες ή πληροφορίες που έχετε ήδη δει ή έχετε δηλώσει ότι δεν είναι του ενδιαφέροντός σας. Ως εκ τούτου, τα Cookies επιτρέπουν στην ιστοσελίδα μας να σας προσφέρει μια πιο εξατομικευμένη εξυπηρέτηση.

Τα Cookies βοηθούν να σας παρέχουμε μια πιο αποτελεσματική εμπειρία όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας. Επιπλέον, μας επιτρέπει να βελτιώνουμε συνεχώς την ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιούμε τις ακόλουθες κατηγορίες Cookies:

●     Απολύτως αναγκαία Cookies. Είναι τα Cookies που είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας. Για παράδειγμα, τα Cookies σας επιτρέπουν να συνδεθείτε, να κάνετε μια κράτηση ή να κάνετε ασφαλείς πληρωμές.

●     Cookies λειτουργικότητας. Βοηθούν στην αναγνώρισή σας όταν επιστρέφετε στην ιστοσελίδα μας. Αυτό μας βοηθά να προσαρμόζουμε το περιεχόμενό μας σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

●     Cookies στατιστικών δεδομένων. Μας επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε και να μετράμε τον αριθμό των επισκεπτών καθώς και να βλέπουμε τις κινήσεις των επισκεπτών μας όταν χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας. Αυτό μας βοηθά να βελτιώσουμε τον τρόπο που λειτουργεί η ιστοσελίδα μας. Για παράδειγμα, διασφαλίζουμε ότι οι χρήστες βρίσκουν αυτό που ψάχνουν εύκολα.

●     Cookies στόχευσης/διαφήμισης. Αυτά τα Cookies καταγράφουν την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας, τις σελίδες που έχετε επισκεφτεί και τους συνδέσμους που έχετε ακολουθήσει. Αποτελούν μέρος των Δεδομένων Παρακολούθησης και μπορούμε να μοιραστούμε αυτές τις πληροφορίες με τρίτους για το σκοπό αυτό.

Τα δεδομένα που λαμβάνετε από την ιστοσελίδα μας (Cookies) είναι ανώνυμα δεδομένα, επομένως, δεν συμβάλλουν στον προσδιορισμό ατόμων.

Επισημαίνεται ότι τα Cookies χρησιμοποιούνται και από τρίτα μέρη (συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, των διαφημιστικών δικτύων και των παρόχων εξωτερικών υπηρεσιών, όπως οι υπηρεσίες ανάλυσης της κίνησης στην ιστοσελίδα), κάτι για το οποίο δεν φέρουμε ευθύνη. Τέτοια Cookies είναι συνήθως Cookies στατιστικών ή Cookies στόχευσης/διαφήμισης.

Μόνο τα απολύτως αναγκαία και λειτουργικά Cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας για άλλα Cookies μέσω του διαφημιστικού πλαισίου που θα δείτε την πρώτη φορά που θα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας. Μπορείτε να επιλέξετε να μη συναινέσετε. Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε τα Cookies κάνοντας τα απαραίτητα βήματα στις ρυθμίσεις ασφάλειας του προγράμματος περιήγησης (browser). Θα πρέπει να γνωρίζετε, όμως, ότι κάποιες λειτουργίες του ιστότοπού μας είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης των Cookies και εάν επιλέξετε την απόρριψη τους, οι λειτουργίες αυτές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες. Λάβετε υπόψη ότι αν διαγράψετε τα Cookies, δεν θα μπορούμε πλέον να γνωρίζουμε τις επιλογές σας σύμφωνα με τη διαδικτυακή διαφήμιση βάσει συμπεριφοράς, έτσι οι αγγελίες μας είναι πιθανό να εξακολουθούν να εμφανίζονται σε άλλες ιστοσελίδες. Αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε τέτοιου είδους Cookies από εμάς, παρακαλούμε προσαρμόστε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης σας καταλλήλως:

●      Firefox:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

●    Google Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647

●      Safari:

https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

●    Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/en-nz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

●    Microsoft Edge:

https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, επισκεφθείτε:

Όροι χρήσης της ιστοσελίδας www.adventureclub.com.gr

Ισχύει από Ιανουάριο 2019

 • ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ. ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ.
 • Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΣΕ ΣΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ. ΕΦΟΣΟΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ.
 • ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ.
 • ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ, ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΣΑΣ, ΟΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ.

1.      ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΤΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η ιστοσελίδα παρέχεται από την Adventure Club Hellas και διατίθεται τόσο σε νομικά πρόσωπα όσο και σε φυσικά πρόσωπα, τα οποία μπορούν να συνάψουν νομικά δεσμευτικές συμφωνίες στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας. Εάν δεν καλύπτετε τις προϋποθέσεις, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα.

2.      ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

H Adventure Club Hellas έχει το δικαίωμα να αναθεωρεί και να ενημερώνει τους παρόντες Όρους χρήσης οποιαδήποτε στιγμή. Η από μέρους σας συνέχιση της χρήσης της Ιστοσελίδας μετά από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε αλλαγής σε αυτούς τους Όρους χρήσης σημαίνει ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές. Κάθε στοιχείο της Ιστοσελίδας μπορεί να τροποποιηθεί, να συμπληρωθεί, να διαγραφεί ή να ενημερωθεί χωρίς προειδοποίηση, κατά την απόλυτη κρίση της Adventure Club Hellas.

3.      ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Adventure Club Hellas διέπει τη χρήση των πληροφοριών που συλλέγονται ή παρέχονται από εσάς στην Ιστοσελίδα. Για να λάβετε γνώση της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Adventure Club Hellas πατήστε το σχετικό σύνδεσμο στην ιστοσελίδα  .

4.      ΑΔΕΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, διαγραμμάτων, εικόνων, υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Ως εκ τούτου, η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, λήψη, μετάφραση και τροποποίηση κάθε μέρους της ιστοσελίδας απαγορεύεται ρητά και με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση της Adventure Club Hellas Τα εγγεγραμμένα σήματα και ονόματα που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ιστοσελίδα είναι σήματα κατατεθέντα και προστατεύονται από τις προαναφερόμενες διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Κατ’ εξαίρεση, επιμέρους τμήματα του περιεχομένου της ιστοσελίδας μπορεί να αποθηκευτούν ή να αντιγραφούν σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, αυστηρά για προσωπική χρήση χωρίς την πρόθεση για εμπορική εκμετάλλευση. Σε περίπτωση αποθήκευσης ή αντιγραφής περιεχομένου από την ιστοσελίδα θα πρέπει να αναφέρεται ως πηγή προέλευσης, αν και αυτό σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται την παραχώρηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Ορισμένα στοιχεία που περιέχονται στην ιστοσελίδα και προέρχονται από άλλους φορείς, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των φορέων προέλευσης.

5.      ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Πλέον των άλλων περιορισμών που ορίζονται στους παρόντες Όρους Χρήσης, συμφωνείτε με τα ακόλουθα:

 • Δεν θα προβαίνετε σε απόκρυψη της προέλευσης πληροφοριών που μεταδίδονται μέσω της Ιστοσελίδας
 • Δεν θα παρέχετε ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες μέσω της Ιστοσελίδας
 • Δεν θα συνδέεστε και δεν θα χρησιμοποιείτε υπηρεσίες, πληροφορίες, εφαρμογές κλπ που διατίθεται μέσω της Ιστοσελίδας, με τρόπο που δεν επιτρέπεται ρητά από την Adventure Club Hellas
 • Δεν θα εισάγετε/φορτώνετε στην ιστοσελίδα στοιχεία που περιέχουν ιούς, Trojan horses, worms, time bombs ή άλλες ρουτίνες προγραμματισμού υπολογιστών που έχουν σκοπό την πρόκληση ζημιών, την παρεμβολή, την υποκλοπή ή την κατάληψη οποιουδήποτε συστήματος, της Ιστοσελίδας ή των Πληροφοριών ή που παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων.

6.      ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

α) Εξωτερικές συνδέσεις. Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει συνδέσεις προς ιστοσελίδες και πόρους τρίτων (συνδεδεμένες τοποθεσίες). Οι συνδεδεμένες αυτές τοποθεσίες παρέχονται μόνο για την ευκολία σας και όχι ως τοποθεσίες, των οποίων το περιεχόμενο φέρει την έγκριση της Adventure Club Hellas. Η Adventure Club Hellasl δεν παρέχει υποσχέσεις ή εγγυήσεις όσον αφορά στην ορθότητα, την ακρίβεια, την απόδοση ή την ποιότητα οποιουδήποτε περιεχομένου, λογισμικού, υπηρεσίας ή εφαρμογής υπάρχει σε οποιαδήποτε συνδεδεμένη τοποθεσία. Η Adventure Club Hellas δεν είναι υπεύθυνη για τη διαθεσιμότητα των συνδεδεμένων τοποθεσιών ή του περιεχομένου ή των δραστηριοτήτων αυτών των τοποθεσιών. Εάν αποφασίσετε την είσοδο σε συνδεδεμένες τοποθεσίες, αυτό γίνεται με δική σας ευθύνη και δικό σας κίνδυνο. Επιπλέον, η χρήση των συνδεδεμένων τοποθεσιών υπόκειται στις πολιτικές, τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν, συμπεριλαμβανόμενης, αλλά όχι περιοριστικά, της πολιτικής απορρήτου της συνδεδεμένης τοποθεσίας.

(β) Εσωτερικές συνδέσεις. Η σύνδεση προς οποιαδήποτε σελίδα της Ιστοσελίδας άλλη εκτός από την Adventure Club Hellas μέσω σύνδεσης απλού κειμένου απαγορεύεται αυστηρά εάν δεν υπάρχει ξεχωριστό συμφωνητικό σύνδεσης με την Adventure Club Hellas. Κάθε ιστοσελίδα ή άλλη συσκευή που παρέχει σύνδεση προς την τοποθεσία www.adventureclub.com.gr ή οποιαδήποτε σελίδα είναι διαθέσιμη εντός αυτής, δεν επιτρέπεται (α) να αναπαράγει το Περιεχόμενο, (β) να χρησιμοποιεί περιβάλλον προγράμματος περιήγησης ή περιθωρίου γύρω από το Περιεχόμενο, (γ) να υπονοεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι η Adventure Club Hellasl την εγκρίνει, (δ) να παρερμηνεύει οποιαδήποτε κατάσταση, συμπεριλαμβανόμενης της σχέσης της με την Adventure Club Hellas, (ε) να παρουσιάζει ψευδείς πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες της Adventure Club Hellas., και (στ) να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε λογότυπο ή σήμα της Adventure Club Hellas χωρίς προηγούμενη ρητή γραπτή άδεια της Adventure Club Hellas

7.      ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Συμφωνείτε ότι η Adventure Club Hellas, κατά την απόλυτη κρίση της, δικαιούται να τερματίσει ή να αναστείλει τη χρήση της ιστοσελίδας, του περιεχομένου ή/και των πληροφοριών της από εσάς, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ή και χωρίς αιτιολογία, ακόμη και αν η πρόσβαση και η χρήση συνεχίσει να επιτρέπεται σε άλλους.  Με την εν λόγω αναστολή ή τον τερματισμό της χρήσης, υποχρεούστε (α) να διακόψετε αμέσως τη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών, και (β) να καταστρέψετε οποιοδήποτε αντίγραφο τμήματος του περιεχομένου έχετε δημιουργήσει. Η πρόσβαση σας στην ιστοσελίδα, στις Πληροφορίες ή στις Υπηρεσίες μετά από τον τερματισμό, την αναστολή ή τη διακοπή κατά τα ανωτέρω, συνιστά πράξη παράνομης εισόδου.  Επιπλέον, συμφωνείτε ότι η Adventure Club Hellas δεν ευθύνεται έναντι υμών ή έναντι οποιουδήποτε τρίτου για οποιονδήποτε τερματισμό ή αναστολή της πρόσβασής σας στην ιστοσελίδα, τις Πληροφορίες ή/και τις Υπηρεσίες.

8.      ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΩΝ

Η Adventure Club Hellas καταβάλλει τη μεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες της ιστοσελίδας και το περιεχόμενο της στο σύνολό του είναι ακριβείς, σαφείς, έγκυρες, πλήρεις, σωστές και διαθέσιμες.

Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της Adventure Club Hellas για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στο κοινό εξ αφορμής αυτής της χρήσης της ιστοσελίδας www.adventureclub.com.gr

9      ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ

Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας www.adventureclub.com.gr υποχρεούται να συμμορφωθεί με τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες. Επιπλέον, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου του Δικτύου. Ο επισκέπτης αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιασδήποτε μορφής ζημία που προκλήθηκε στην ιστοσελίδα από τον επισκέπτη λόγω ακατάλληλων ενεργειών του. Σε περίπτωση άσκησης οποιαδήποτε αγωγής, αξίωσης, διοικητικής ή δικαστικής κατά της ιστοσελίδας, λόγω οποιασδήποτε μορφής παράβαση του, ο τελευταίος αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική δικαστική διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει την ιστοσελίδα στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης.

10.  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Η παρούσα σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού και Διεθνούς Δικαίου, καθώς και τις οδηγίες και Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Ερμηνεύεται βάσει των κανόνων καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Στην περίπτωση που κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές προκύπτουσες από την παρούσα είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

Αν διαπιστώσετε οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με την Adventure Club Hellas στο τηλ. 6941430681 με τη διαθέσιμη φόρμα επικοινωνίας  ή στο email: contact@adventureclub.com.gr

Διακήρυξη του Τυρόλο


Για την καλύτερη Άσκηση των αθλημάτων του βουνού.

Εισαγωγικό σημείωμα

Σε όλο τον κόσμο εκατομμύρια ανθρώπων ασκούν την ορειβασία και την αναρρίχηση. Σε πολλές χώρες τα αθλήματα βουνού έχουν γίνει σημαντικός παράγοντας της καθημερινής ζωής.

Σπάνια κάποια άλλη δραστηριότητα περιλαμβάνει τόσο μεγάλο φάσμα κινήτρων όπως τα αθλήματα του βουνού. Αυτά δίνουν την ευκαιρία στους ανθρώπους να εκπληρώσουν προσωπικούς στόχους και να ακολουθήσουν μια δραστηριότητα με νόημα που διαρκεί για όλη τους τη ζωή. Τα κίνητρα για να παραμείνει κάποιος ενεργός στα βουνά και στους βράχους ποικίλουν από τα οφέλη για την υγεία, την ευχαρίστηση της κίνησης, την επαφή με τη φύση καθώς και τα κοινωνικά κίνητρα μέχρι τη μαγεία της εξερεύνησης και της περιπέτειας. Η Διακήρυξη του Τυρόλου για την Καλύτερη Aσκηση των Αθλημάτων Βουνού που εγκρίθηκε από το Συνέδριο για το Μέλλον των Αθλημάτων Βουνού στο Innsbruck Αυστρίας (περιοχή του Τυρόλου) στις 8 Σεπτεμβρίου 2002 περιλαμβάνει μια σειρά αξιών και αξιωμάτων για να δοθεί κάποια καθοδήγηση ως προς την καλύτερη άσκηση των αθλημάτων βουνού.

Αυτά δεν αποτελούν κανόνες ή λεπτομερείς οδηγίες αλλά:

 1. Ορίζουν τις σημερινές βασικές αρχές των αθλημάτων βουνού.
 2. Περιέχουν αρχές και προδιαγραφές συμπεριφοράς.
 3. Διατυπώνουν τα ηθικά κριτήρια για τη λήψη αποφάσεων σε αβέβαιες περιστάσεις.
 4. Παρουσιάζουν τα ηθικά κριτήρια βάσει των οποίων το κοινό μπορεί να κρίνει τα αθλήματα βουνού.
 5. Μυούν τους αρχάριους στις αξίες και τις ηθικές αρχές που διέπουν το άθλημα τους.

Στόχος της Διακήρυξης του Τυρόλου είναι να βοηθήσει στην πραγμάτωση του ενυπάρχοντας δυναμικού των αθλημάτων βουνού για αναψυχή και προσωπική ανάπτυξη καθώς και προβολή της κοινωνικής ανάπτυξης της κατανόησης των διάφορων πολιτισμών και της περιβαλλοντικής συνείδησης.

Προς αυτή την κατεύθυνση η Διακήρυξη του Τυρόλου αντλεί από τους άγραφους κώδικες συμπεριφοράς και τις αξίες που ενυπάρχουν στο άθλημα και τους διευρύνει για να ανταποκριθούν στις ανάγκες της εποχής μας. Οι θεμελιώδεις αξίες στις οποίες στηρίζεται η Διακήρυξη του Τυρόλου, θεωρούν αληθές ότι όλοι όσοι ασχολούνται με τα αθλήματα βουνού παγκοσμίως – είτε είναι πεζοπόροι περιπατητές, είτε ορειβάτες, είτε οπαδοί της αθλητικής αναρρίχησης, αναζητούν να διευρύνουν τα όρια τους στα μεγάλα υψόμετρα. Ακόμα και αν μερικές από τις βασικές αρχές συμπεριφοράς έχουν πρακτική αξία μόνο για μια μικρή ελίτ, πολλές από τις προτάσεις που διατυπώθηκαν στη Διακήρυξη του Τυρόλου απευθύνονται συνολικά στην οικογένεια των αθλημάτων βουνού. Με αυτές τις προτάσεις ελπίζουμε ιδιαίτερα πως θα προσεγγίσουμε τους νέους διότι αυτοί αποτελούν το μέλλον των αθλημάτων βουνού.

Η Διακήρυξη του Τυρόλου είναι έκκληση για:
. Την αποδοχή των κινδύνων και την ανάληψη των ευθυνών μας
. Αντιστάθμισμα των στόχων με την ικανότητα και τον εξοπλισμό
. Έντιμη συμπεριφορά και ειλικρινείς αναφορές στη δράση μας
. Αγώνα υπέρ της άριστης πρακτικής και διαρκούς γνώσης
. Ανοχή, κατανόηση των άλλων και αλληλοβοήθεια
. Την προστασία της άγριας και φυσικής μορφής των ορέων και των ορθοπλαγιών . Την υποστήριξη  των τοπικών κοινωνιών και τη βιώσιμη ανάπτυξη τους

Η Διακήρυξη του Τυρόλου βασίζεται στην ακόλουθη ιεραρχία αξιών:

. Ανθρώπινη Αξιοπρέπεια – Η αρχή ότι τα ανθρώπινα όντα γεννιούνται ελεύθερα και ίσα στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα και θα πρέπει να ενεργούν προς αλλήλους μέσα σε πνεύμα αδελφικότητας. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα ίσα δικαιώματα ανδρών και γυναικών.

. Ζωή, Ελευθερία, Ευτυχία – ως αναφαίρετα δικαιώματα και με την ιδιαίτερη ευθύνη των αθλημάτων βουνού απέναντι στους αυτόχθονες πληθυσμούς των ορεινών περιοχών για να προστατευθούν τα δικαιώματα των κοινοτήτων που κατοικούν σε αυτές.

. Προστασία της Φύσης – ως δέσμευση για να διασφαλιστεί η οικολογική αξία και ο φυσικός χαρακτήρας στις ορεινές περιοχές και στα αναρριχητικά πεδία παγκοσμίως. Αυτό περιλαμβάνει την προστασία των επαπειλούμενων ειδών χλωρίδας και πανίδας, τα οικοσυστήματα τους και το τοπίο.

. Αλληλεγγύη – ως ευκαιρία μέσα από τη συμμετοχή στα αθλήματα βουνού να προβληθεί η ομαδικότητα, η συνεργασία και η κατανόηση και να υπερπηδηθούν τα εμπόδια που συχνά προβάλλουν εξ αιτίας του φύλου, ηλικίας, χρώματος, εθνικότητας, επιπέδου ικανότητας, κοινωνικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκεύματος ή δόγματος.

. Αυτο-πραγματοποίηση – σαν μια ευκαιρία μέσα από τη συμμετοχή στα αθλήματα βουνού να γίνει σημαντική πρόοδος ως προς τους επιθυμητούς στόχους και να επιτευχθεί η προσωπική ικανοποίηση.

. Αλήθεια – ως αναγνώριση ότι στα αθλήματα βουνού η εντιμότητα είναι πρωταρχικό στοιχείο για να αποτιμηθούν τα επιτεύγματα. Αν η διαιτησία αντικαταστήσει την αλήθεια θα είναι πλέον αδύνατο να αξιολογηθούν οι αναρριχητικές επιδόσεις.

. Υπεροχή – ως μια ευκαιρία, μέσα από τη συμμετοχή στα αθλήματα βουνού, να αγωνισθούμε για στόχους που δεν έχουν επιτευχθεί στο παρελθόν και να θέσουμε ανώτερα κριτήρια.

. Περιπέτεια – ως αναγνώριση ότι στα αθλήματα βουνού η διαχείριση του κινδύνου μέσα από τη σωστή κρίση, τις ικανότητες και την ατομική ευθύνη είναι ένας πρωταρχικός παράγοντας. Η πολυμορφία των αθλημάτων βουνού επιτρέπει στον καθένα να διαλέξει τη δική του μορφή περιπέτειας εφ’ όσον η ικανότητα και οι πιθανοί κίνδυνοι αντισταθμίζονται.

ΜΕΡΟΣ 1ο – ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

Α’ Περιληπτική παρουσίαση των άρθρων

Aρθρο 1. – Η Ατομική Ευθύνη

Οι ορειβάτες και οι αναρριχητές ασκούν το άθλημα τους κάτω από συνθήκες όπου υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος και η εξωτερική βοήθεια μπορεί να μην είναι διαθέσιμη. Με αυτό κατά νου ασκούν τη δραστηριότητα τους αυτή με δική τους ευθύνη και είναι υπόλογοι για την ασφάλεια τους. Οι πράξεις των ατόμων δεν θα πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο τους γύρω τους ούτε και το περιβάλλον.

Aρθρο 2. – Το ομαδικό Πνεύμα

Τα μέλη μιας ομάδας θα πρέπει να είναι έτοιμα να συμβιβαστούν ώστε να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στα συμφέροντα και τις ικανότητες όλης της ομάδας.

Aρθρο 3. Η Αναρρίχηση και η Κοινότητα των Ορειβατών

Οφείλουμε στα άτομα που συναντάμε στα βράχια και τα βουνά ίσο μέρος καλοσύνης και σεβασμού. Ακόμα και σε συνθήκες απομόνωσης και σε καταστάσεις που μας καταβάλλουν ψυχολογικά θα πρέπει να φερόμαστε στους άλλους όπως ακριβώς θα θέλαμε να μας συμπεριφέρονται.

Aρθρο 4. Επίσκεψη σε Ξένες χώρες

Ως φιλοξενούμενοι σε ξένους πολιτισμούς θα πρέπει πάντα να φερόμαστε με ευγένεια και μετριοπάθεια προς τους κατοίκους της χώρας – τους οικοδεσπότες μας. θα δείξουμε σεβα- σμό στα ιερά βουνά και άλλους ιερούς τόπους ενώ παράλληλα θα προσπαθούμε να ωφελή- σουμε και να βοηθήσουμε την τοπική οικονομία και τους κατοίκους. Η κατανόηση ενός ξένου πολιτισμού είναι μέρος της ολοκληρωμένης αναρριχητικής εμπειρίας.

Aρθρο 5. Οι ευθύνες των Οδηγών Βουνού και ¶λλων Αρχηγών

Οι επαγγελματίες οδηγοί βουνού ή άλλοι αρχηγοί και μέλη ομάδων θα πρέπει να κατανοήσουν τους ρόλους τους και να δείχνουν σεβασμό στις ελευθερίες και τα δικαιώματα άλλων ομάδων και ατόμων. Με στόχο να είναι άριστα προετοιμασμένοι οι οδηγοί, οι αρχηγοί και τα μέλη

ομάδων θα πρέπει να κατανοούν τις απαιτήσεις, τους κινδύνους και την επικινδυνότητα του εγχειρήματος τους, να έχουν τις κατάλληλες ικανότητες, την εμπειρία και το σωστό εξοπλισμό και να ελέγχουν διαρκώς τις καιρικές συνθήκες.

Aρθρο 6. Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης Ετοιμοθάνατοι και θάνατος

Με σκοπό να είναι προετοιμασμένοι για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και περιπτώσεις που περιλαμβάνουν σοβαρά ατυχήματα και θάνατο όλοι όσοι συμμετέχουν στα αθλήματα βουνού θα πρέπει ρητά να κατανοήσουν τους κινδύνους και την επικινδυνότητα καθώς και την ανάγκη να διαθέτουν τις κατάλληλες ικανότητες, γνώσεις και εξοπλισμό. Όλοι οι συμ- μετέχοντες θα πρέπει να είναι έτοιμοι να βοηθήσουν τους άλλους στην περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή ατυχήματος και επίσης να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες μιας τραγωδίας.

Aρθρο 7. Πρόσβαση και Προστασία

Πιστεύουμε πως η ελευθερία της πρόσβασης στα βουνά και τα βράχια με υπευθυνότητα είναι ένα θεμελιώδες δικαίωμα, θα πρέπει πάντα να ασκούμε τις δραστηριότητες μας δείχνοντας την ανάλογη ευαισθησία προς το περιβάλλον και να είμαστε προπομποί για την προστασία της φύσης. Σεβόμαστε τους περιορισμούς πρόσβασης και τους κανονισμούς που έχουν συμφωνηθεί με τους αναρριχητές και τις αρχές ή οργανώσεις για την προστασία της φύσης.

Aρθρο 8. – Το Στυλ
Η ποιότητα της εμπειρίας και το πως επιλύουμε ένα πρόβλημα είναι πιο σημαντικά από την επίλυση του ίδιου του προβλήματος. Στηρίζουμε ένθερμα την αρχή του να μην αφήνουμε ίχνη.

Aρθρο 9. – Οι πρώτες αναβάσεις

Η πρώτη ανάβαση σε μια διαδρομή ή βουνό είναι μια πράξη δημιουργίας. Πρέπει τουλάχιστον να επιχειρείται με τον καλύτερο τρόπο, συμβατό προς τις παραδόσεις της περιοχής και να αποδεικνύει την υπευθυνότητα απέναντι στην τοπική αναρριχητική κοινότητα και τις ανάγκες των μελλοντικών αναρριχητών.

Aρθρο 10. – Χορηγίες, Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις

Η συνεργασία μεταξύ των χορηγών και των αθλητών πρέπει να είναι μια επαγγελματική σχέση που υπηρετεί τα συμφέροντα των αθλημάτων βουνού. Είναι αποκλειστική ευθύνη της κοινότητας των ορεινών αθλημάτων σε όλο το φάσμα της να εκπαιδεύσει και να πληροφορή- σει τα μέσα ενημέρωσης και το κοινό στηρίζοντας αυτές τις επιλογές.

Β’ Τα Αξιώματα και οι Βασικές Αρχές της Διακήρυξης του Τυρόλου
(Αναλυτική παρουσίαση των άρθρων)

Aρθρο 1. – Η Ατομική Ευθύνη
Οι ορειβάτες και οι αναρριχητές ασκούν το άθλημα του κάτω από συνθήκες όπου υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος και η εξωτερική βοήθεια μπορεί να μην είναι διαθέσιμη. Με αυτό κατά νου ασκούν τη δραστηριότητα τους αυτή με δική τους ευθύνη και είναι υπόλογοι για την ασφάλεια τους. Οι πράξεις των ατόμων δεν θα πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο τους γύρω τους ούτε και το περιβάλλον.

 1. Επιλέγουμε τους στόχους μας σύμφωνα με τις δικές μας ικανότητες ή εκείνες της ομάδας μας και ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στο βουνό. Η αναβολή της ανάβασης αποτελεί επίσης έγκυρη επιλογή.
 2. Διασφαλίζουμε ότι έχουμε την κατάλληλη εκπαίδευση για το στόχο μας, ότι έχουμε σχεδιάσει την ανάβαση και το ταξίδι μας προσεκτικά και έχουμε κάνει τις απαραίτητες προετοιμασίες.
 3. Διασφαλίζουμε ότι είμαστε κατάλληλα εξοπλισμένοι σε κάθε εξόρμηση και ότι γνωρίζουμε πως να χρησιμοποιούμε τον εξοπλισμό μας.

Aρθρο 2 – Το Ομαδικό Πνεύμα

Τα μέλη μιας ομάδας θα πρέπει να είναι έτοιμα να συμβιβαστούν ώστε να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στα συμφέροντα και τις ικανότητες όλη της ομάδας.

 1. Κάθε μέλος της ομάδας πρέπει να μεριμνά και να αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφάλεια των υπολοίπων μελών της ομάδας του.
 2. Κανένα μέλος της ομάδας δεν πρέπει να εγκαταλείπεται μόνο του πίσω, εάν αυτό θέτει σε κίνδυνο την καλή κατάσταση της υγείας του.

Aρθρο 3 – Η Αναρρίχηση και η Κοινότητα των Ορειβατών

Οφείλουμε στα άτομα που συναντάμε στα βράχια και τα βουνά ίσο μέρος καλοσύνης και σεβασμού. Ακόμα και σε συνθήκες απομόνωσης και σε καταστάσεις που καταβάλλουν ψυχολογικά θα πρέπει να φερόμαστε στους άλλους όπως ακριβώς θα θέλαμε να μας συμπεριφέρονται.

 1. Κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να μη θέσουμε σε κίνδυνο άλλους και τους προειδοποιούμε για τους πιθανούς κινδύνους.
 2. Εξασφαλίζουμε ότι δεν γίνονται διακρίσεις εις βάρος κανενός μέλους της ομάδας μας. 3. Ως επισκέπτες, σεβόμαστε τους κανόνες που ισχύουν στην περιοχή.
 3. Δεν εμποδίζουμε και δεν ενοχλούμε τους άλλους περισσότερο απ’ ότι είναι απαραίτητο. Αφήνουμε τις ταχύτερες ομάδες να περάσουν. Δεν καταλαμβάνουμε διαδρομές που άλλοι περιμένουν να σκαρφαλώσουν.
 4. Οι εκθέσεις μας για τις αναρριχήσεις θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν πιστά και λεπτομερώς τα πραγματικά γεγονότα.

Aρθρο 4 – Επίσκεψη σε Ξένες Χώρες

Ως φιλοξενούμενοι σε ξένους πολιτισμούς, θα πρέπει πάντα να φερόμαστε με ευγένεια και μετριοπάθεια προς τους κατοίκους του κράτους – τους οικοδεσπότες μας. θα δείξουμε σεβασμό στα ιερά βουνά και άλλους ιερούς τόπους ενώ παράλληλα θα προσπαθούμε να ωφελήσουμε και να βοηθήσουμε την τοπική οικονομία και τους κατοίκους. Η κατανόηση ενός ξένου πολιτισμού είναι μέρος της ολοκληρωμένης αναρριχητικής εμπειρίας.

 1. Συμπεριφερόμαστε πάντα στους κατοίκους της χώρας που μας φιλοξενεί με ευγένεια, ανοχή και σεβασμό.
 2. Τηρούμε πιστά οποιουσδήποτε κανονισμούς αναρρίχησης που επιβάλλει η χώρα που μας φιλοξενεί.
 3. Συνιστάται να έχουμε ενημερωθεί για την ιστορία, την κοινωνία, την πολιτική δομή, τις τέχνες και τη θρησκεία της χώρας που επισκεπτόμαστε πριν αρχίσει το ταξίδι μας για να αυξηθεί η κατανόηση μας για το λαό της και το περιβάλλον της. Σε περίπτωση πολιτικής αστάθειας πρέπει να αναζητήσουμε καθοδήγηση από τις αρχές.
 4. θα πρέπει επίσης να γνωρίζουμε μερικά βασικά στοιχεία της γλώσσας που ομιλείται στη φιλοξενούσα χώρα: τύπους χαιρετισμών, παρακαλώ, ευχαριστώ, ημέρες της εβδομάδας, η ώρα, οι αριθμοί κ.λ.π. Είναι εκπληκτικό όταν διαπιστώνουμε πόσο αυτή η μικρή επένδυση βελτιώνει την ποιότητα της επικοινωνίας. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλουμε στην κατανόηση μεταξύ των διαφορετικών πολιτισμών.
 5. Δεν πρέπει ποτέ να χάσουμε την ευκαιρία να μοιραστούμε τις αναρριχητικές μας ικανό- τητες με τους ντόπιους που ενδιαφέρονται. Κοινές αποστολές με αναρριχητές από τη χώρα υποδοχής είναι το καλύτερο σκηνικό για ανταλλαγή εμπειριών.
 6. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να προσβάλλουμε το θρησκευτικό συναίσθημα των οικοδεσποτών μας. Για παράδειγμα θα πρέπει να αποφεύγουμε την επίδειξη γυμνού δέρματος, σε μέρη όπου αυτό δεν είναι αποδεκτό για θρησκευτικούς ή κοινωνικούς λόγους. Αν κάποιες εκφράσεις άλλων θρησκειών δεν είναι κατανοητές δείχνουμε ανοχή και αποφεύγουμε να ασκούμε κριτική.
 7. Δίνουμε κάθε δυνατή βοήθεια στους ντόπιους που έχουν την ανάγκη μας. Ο γιατρός μιας αποστολής μπορεί να συντελέσει στην αισθητή διαφορά στη ζωή ενός σοβαρά άρρωστου ατόμου.
 8. Για να ωφεληθούν οι ορεινές κοινότητες οικονομικά, αγοράζουμε τοπικά προϊόντα, εάν αυτό είναι εφικτό, και επωφελούμαστε από τις τοπικές υπηρεσίες.
 9. Πρέπει να ενθαρρύνουμε και αυξήσουμε τη βοήθεια μας στις ορεινές κοινότητες εισά- γοντας και στηρίζοντας τη δημιουργία υποδομής που οδηγεί στη βιώσιμη ανάπτυξη αυτών των περιοχών. Για παράδειγμα εκπαίδευση και υπηρεσίες εκπαίδευσης ή οικολογικά συμβατές οικονομικές επιχειρήσεις.

Aρθρο 5 – Οι ευθύνες των Οδηγών Βουνού και άλλων Αρχηγών

Οι επαγγελματίες οδηγοί βουνού, άλλοι αρχηγοί και μέλη ομάδων θα πρέπει να κατανοήσουν τους ρόλους τους και να δείχνουν σεβασμό στις ελευθερίες και τα δικαιώματα άλλων ομάδων και ατόμων. Με στόχο να είναι άριστα προετοιμασμένοι οι οδηγοί, οι αρχηγοί και τα μέλη ομάδων θα πρέπει να κατανοούν τις απαιτήσεις, τους κινδύνους και την επικινδυνότητα του εγχειρήματος τους, να έχουν τις κατάλληλες ικανότητες, την εμπειρία και το σωστό εξοπλισμό και να ελέγχουν διαρκώς τις καιρικές συνθήκες.

1.0 οδηγός ή αρχηγός πληροφορεί τον πελάτη του ή την ομάδα για τον ενυπάρχοντα κίνδυνο μιας ανάβασης και το επίπεδο επικινδυνότητας και αν αυτοί είναι ιδιαίτερα έμπειροι τους εμπλέκει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

 1. Η επιλεγμένη διαδρομή θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις ικανότητες του πελάτη ή της ομάδας για να διασφαλιστεί η απολαυστική και εποικοδομητική εμπειρία.
 2. Εάν είναι απαραίτητο ο οδηγός ή αρχηγός επισημαίνει τα όρια της δικής του ικανότητας και όπου αυτό είναι εφικτό παραπέμπει τους πελάτες του ή ομάδες σε πιο ικανούς συναδέλφους του. Είναι ευθύνη των πελατών και των μελών των ομάδων να επισημάνουν, εάν πιστεύουν πως ο κίνδυνος είναι ιδιαίτερα μεγάλος και ότι θα πρέπει να ακολουθηθεί η τακτική της υποχώρησης ή κάποια άλλη εναλλακτική λύση.
 3. Σε περιπτώσεις όπως ιδιαίτερα επικίνδυνες αναρριχήσεις και αναβάσεις σε μεγάλο υψόμετρο οι οδηγοί και οι αρχηγοί θα πρέπει να ενημερώσουν προσεκτικά τους πελάτες τους και τις ομάδες ώστε να διασφαλιστεί ότι όλοι είναι ενήμεροι περί των ορίων υποστήριξης που οι οδηγοί και οι αρχηγοί μπορούν να παρέχουν.
 4. Οι τοπικοί οδηγοί θα πρέπει να πληροφορούν τους επισκέπτες συναδέλφους τους για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής τους και τις ισχύουσες συνθήκες.

Aρθρο 6 – Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης, Ετοιμοθάνατοι και θάνατος

Με σκοπό να είναι προετοιμασμένοι για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και περιπτώσεις που περιλαμβάνουν σοβαρά ατυχήματα και θάνατο όλοι όσοι συμμετέχουν στα αθλήματα βουνού θα πρέπει ρητά να κατανοήσουν τους κινδύνους και την επικινδυνότητα καθώς και την ανάγκη να διαθέτουν τις κατάλληλες ικανότητες, γνώσεις και εξοπλισμό. Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι έτοιμοι να βοηθήσουν τους άλλους στην περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή ατυχήματος και επίσης να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες μιας τραγωδίας.

 1. Το να βοηθήσουμε κάποιον που κινδυνεύει έχει την απόλυτη προτεραιότητα απέναντι σε οποιουσδήποτε στόχους που έχουμε θέσει για τον εαυτό μας στο βουνό. Το να σώσουμε μια ζωή ή να προλάβουμε την επιδείνωση της υγείας ενός τραυματία έχει μεγαλύτερη αξία από τη δυσκολότερη πρώτη ανάβαση.
 2. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης αν η εξωτερική βοήθεια δεν είναι διαθέσιμη και μπο- ρούμε οι ίδιοι να βοηθήσουμε, θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να παρέχουμε στα άτομα που έχουν ανάγκη, όλη τη δυνατή υποστήριξη που χρειάζονται χωρίς όμως να θέσουμε αδικαιολόγητα τον εαυτό μας σε κίνδυνο.
 3. Πρέπει να δίνονται όλες οι δυνατές ανέσεις σε κάποιον που είναι τραυματισμένος ή ετοιμοθάνατος παράλληλα με οποιαδήποτε βοήθεια που μπορεί να τον κρατήσει στη ζωή.
 4. Σε απομακρυσμένες περιοχές αν δεν είναι δυνατόν να περισώσουμε τη Σορό του νεκρού θα πρέπει να καταγραφεί η τοποθεσία όσο πιο πιστά γίνεται με στοιχεία για την ταυτότητα του θανόντος.
 1. Τα προσωπικά αντικείμενα, όπως η φωτογραφική μηχανή, το ημερολόγιο, το σημει- ωματάριο, φωτογραφίες, γράμματα και άλλα προσωπικά είδη πρέπει να φυλαχτούν και να παραδοθούν στους οικείους του θανόντος.
 2. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να δημοσιευθούν εικόνες του θανόντος χωρίς προηγουμένη συναίνεση των οικείων του.

Aρθρο 7 – Πρόσβαση και Προστασία

Πιστεύουμε πως η ελευθερία της πρόσβασης στα βουνά και τα βράχια με υπευθυνότητα είναι ένα θεμελιώδες δικαίωμα, θα πρέπει πάντα να ασκούμε τις δραστηριότητες μας δείχνοντας την ανάλογη ευαισθησία προς το περιβάλλον και να είμαστε προπομποί για την προστασία της φύσης. Σεβόμαστε τους περιορισμούς πρόσβασης και τους κανονισμούς που έχουν συμφωνηθεί με τους αναρριχητές και τις αρχές ή οργανώσεις για την προστασία της φύσης.

 1. Σεβόμαστε τα μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία της άγριας φύσης και ζωής στα βουνά και τα βράχια και φροντίζουμε να τηρούνται οι κανονισμοί και από τους συντρόφους μας. Αποφεύγοντας να κάνουμε θόρυβο ελαττώνουμε την παρενόχληση της άγριας ζωής.
 2. Εάν είναι δυνατόν, πλησιάζουμε στον προορισμό μας χρησιμοποιώντας τη δημόσια συγκοινωνία ή αυτοκίνητα κοινής χρήσης για να μειώσουμε την κίνηση στους δρόμους.
 3. Για να αποφευχθεί η διάβρωση και να μην ενοχλούμε την άγρια ζωή, μένουμε σε μονοπάτια κατά την ανάβαση και κατάβαση και στην άγρια φύση, επιλέγουμε τη διαδρομή που είναι πιο φιλική προς το περιβάλλον.
 4. Κατά τη διάρκεια των περιόδων επώασης και ενφωλεασμού των πουλιών που κατοικούν σε βράχους, σεβόμαστε τους εποχιακούς περιορισμούς στην πρόσβαση. Μόλις μάθουμε ότι ισχύει η περίοδος επώασης θα πρέπει να ενημερώσουμε τους συντρόφους-μας και να βεβαιωθούμε ότι δεν θα πλησιάσουν τις φωλιές των νεοσσών.
 5. Κατά τη διάρκεια των πρώτων αναβάσεων πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι δεν θέτουμε σε κίνδυνο τους βιότοπους σπανίων ειδών ζώων και φυτών. Εξοπλίζοντας και αναπτύσσοντας τις διαδρομές, θα πρέπει να λαμβάνουμε κάθε προφύλαξη για να ελαχιστοποιηθεί η οποιαδήποτε επίπτωση στο περιβάλλον.
 6. Οι μεγάλες επιπτώσεις του να κάνουμε δημοφιλείς κάποιες περιοχές ασφαλίζοντας διαδρομές από πάνω θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπ’ όψιν. Ο διαρκώς αυξανόμενος αριθμός αναρριχητών μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα πρόσβασης.
 7. Ελαχιστοποιούμε τη φθορά στα βουνά χρησιμοποιώντας τη λιγότερο επιβλαβή τεχνική ασφάλισης.
 8. Όχι μόνο πρέπει να μεταφέρουμε τα απορρίμματα μας μακριά από τα βουνά, αλλά και να συλλέγουμε όσα άφησαν οι άλλοι πίσω τους.
 9. Όταν δεν υπάρχουν χώροι υγιεινής, θα πρέπει να κρατάμε ικανή απόσταση από κατοικίες, χώρους κατασκήνωσης, χείμαρρους, ποτάμια ή λίμνες κατά τις κενώσεις μας και να λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα για να αποφευχθεί φθορά στο οικοσύστημα. Αποφεύγουμε να προσβάλλουμε την αισθητική άλλων ατόμων. Σε πολυσύχναστες περιοχές με χαμηλό ποσοστό βιολογικής δραστηριότητας οι αναρριχητές θα πρέπει να μπουν στον κόπο να συσκευάσουν τις κενώσεις τους.
 10. Διατηρούμε το χώρο κατασκήνωσης καθαρό αποφεύγοντας να δημιουργούμε πολλά απορρίμματα ή επιλέγουμε να τα πετάμε σε κατάλληλο μέρος. Όλος ο αναρριχητικός εξοπλισμός – σταθερά σχοινιά, σκηνές και φιάλες οξυγόνου – πρέπει να μην εγκαταλείπονται στο βουνό.
 11. Η κατανάλωση ενέργειας θα πρέπει να μειώνεται στο ελάχιστο. Ιδιαίτερα σε χώρες που έχουν έλλειψη ξυλείας, αποφεύγουμε το οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει περαιτέρω μείωση των δασών. Σε χώρες με επαπειλούμενα δάση θα πρέπει να μεταφέρουμε αρκετά καύσιμα για την προετοιμασία του φαγητού όλων των μελών της αποστολής.
 12. Η χρήση του ελικοπτέρου θα πρέπει να μειώνεται στο ελάχιστο εκεί που αποτελεί απειλή για τη φύση ή τον πολιτισμό.
 13. Όταν υπάρχει διαμάχη πάνω σε θέματα πρόσβασης οι γαιοκτήμονες, οι αρχές και οι σύλλογοι θα πρέπει να διαπραγματευθούν για να βρουν λύσεις που θα ικανοποιούν όλες τις πλευρές.
 14. Λαμβάνουμε ενεργά μέρος στην επιβολή αυτών των κανονισμών, ιδιαίτερα δημοσιο- ποιώντας τους και συμμετέχοντας στην δημιουργία της απαραίτητης υποδομής.
 15. Μαζί με τους ορειβατικούς συλλόγους κα άλλες περιβαλλοντικές ομάδες είμαστε προπομποί σε πολιτικό επίπεδο να προστατέψουμε τον τόπο κατοικίας των ζώων και το περιβάλλον.

Aρθρο 8 – Το Στυλ

Η ποιότητα της εμπειρίας και το πως επιλύουμε ένα πρόβλημα είναι πιο σημαντικά από την επίλυση του ίδιου του προβλήματος. Στηρίζουμε ένθερμα την αρχή του να μην αφήνουμε ίχνη.

 1. Στόχος μας είναι να διατηρήσουμε τον αυθεντικό χαρακτήρα όλων των αναρριχήσεων, και ιδιαίτερα εκείνων που έχουν ιστορική σημασία. Αυτό σημαίνει πως οι αναρριχητές δεν θα έπρεπε να αυξήσουν τα σταθερά σημεία ασφάλισης στις ήδη υπάρχουσες διαδρομές. Εξαίρεση γίνεται μόνο όταν υπάρχει τοπικά κοινή συμφωνία -συμπεριλαμβανόμενης και της συγκατάθε- σης του αναρριχητή που άνοιξε τη διαδρομή – να γίνει αναβάθμιση στο επίπεδο της σταθερής προστασίας τοποθετώντας νέα υλικά ή αφαιρώντας τα παλιά.
 2. Σεβόμαστε τη πολυμορφία της τοπικής παράδοσης και δεν προσπαθούμε να επιβάλλουμε την άποψη μας σε άλλες σχολές αναρρίχησης – ούτε δεχόμαστε την επιβολή άλλων απόψεων.
 3. Τα βράχια και τα βουνά είναι μια περιορισμένη πηγή περιπέτειας που πρέπει να μοι- ραζόμαστε με άλλους αναρριχητές με πολλά ενδιαφέροντα και για πολλές γενιές ακόμα. Αντιλαμβανόμαστε ότι οι επόμενες γενιές θα χρειαστούν να ανακαλύψουν τους αποκλειστικά δικούς τους τρόπους ΝΕΩΝ περιπετειών στο πλαίσιο αυτής της ήδη περιορισμένης πηγής. Φροντίζουμε να αξιοποιήσουμε τα βουνά και τα βράχια με τρόπο ώστε να μην υποκλέπτουμε τις ευκαιρίες από τις μελλοντικές γενιές.
 1. Σε μέρη που επιτρέπεται η χρήση βυσμάτων, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιούνται οι διαδρομές, τμήματα βράχων, ή ολόκληρες ορθοπλαγιές χωρίς βύσματα για να υπάρχει καταφύγιο για την περιπέτεια και να δείξουμε τον ανάλογο σεβασμό σε διαφορετικά αναρριχητικά συμφέροντα.
 2. Οι διαδρομές που είναι ασφαλισμένες με φυσικό τρόπο προσφέρουν τον ίδιο βαθμό ευχαρίστησης με εκείνες που είναι τεχνητά ασφαλισμένες, θα πρέπει οι περισσότεροι αναρριχητές να μάθουν να τοποθετούν φυσικά σημεία ασφάλισης και να εκπαιδευτούν με τέτοιο τρόπο ώστε να αποδεχτούν ότι αυτό προσφέρει περισσότερη περιπέτεια και πλούσιες εμπειρίες με την ανάλογη ασφάλεια όταν κατέχουμε την τεχνική.
 3. Στην περίπτωση διαμάχης μεταξύ διαφορετικών ομάδων, οι αναρριχητές θα πρέπει να επιλύσουν τις διαφορές τους χρησιμοποιώντας το διάλογο και τη διαπραγματευτική τους ικανότητα για να αποφευχθεί η ενδεχόμενη απαγόρευση πρόσβασης.
 4. Οι εμπορικές πιέσεις δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να επηρεάσουν το ήθος ενός ατόμου ή μιας περιοχής.
 5. Το καλό στυλ στα μεγάλα βουνά προϋποθέτει την απουσία χρήσης σταθερών σχοινιών, ουσιών που βελτιώνουν την επίδοση ή φιαλών οξυγόνου.

Aρθρο 9 – Οι πρώτες Αναβάσεις

Η πρώτη ανάβαση σε μια διαδρομή ή βουνό είναι μια πράξη δημιουργίας. Πρέπει τουλάχιστον να επιχειρείται με τον καλύτερο τρόπο, συμβατό προς τις παραδόσεις της περιοχής και να αποδεικνύει την υπευθυνότητα απέναντι στην τοπική αναρριχητική κοινότητα και τις ανάγκες των μελλοντικών αναρριχητών.

 1. Οι πρώτες αναβάσεις θα πρέπει να γίνονται με σεβασμό προς το περιβάλλον και σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς, την επιθυμία των γαιοκτημόνων και τις πνευματικές αξίες των κατοίκων της περιοχής.
 2. Δεν πρέπει να παραμορφώνουμε τα βράχια κόβοντας ή προσθέτοντας λαβές.
 3. Στις αλπικές περιοχές, οι πρώτες αναβάσεις πρέπει να γίνονται «από κάτω» (χωρίς προ- εγκαταστημένα σημεία ασφάλισης από πάνω).
 4. Αφού έχει αποδοθεί ο απαιτούμενος σεβασμός προς τις τοπικές παραδόσεις, είναι αποκλειστικά στη δικαιοδοσία του πρώτου αναρριχητή να καθορίσει το επίπεδο των σταθερών σημείων προστασίας της διαδρομής του (Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις προτάσεις του άρθρου 8).
 5. Στις περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί ειδικά προστατευόμενες ή φυσικοί βιότοποι από τους αρμόδιους και τις τοπικές επιτροπές πρόσβασης η χρήση των βυσμάτων θα πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο για να διατηρηθεί το δικαίωμα πρόσβασης.
 6. Κατά τις πρώτες αναβάσεις τεχνικής αναρρίχησης η διάνοιξη οπών με τρυπάνι και η τοποθέτηση σταθερών σημείων ασφάλισης θα πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο (τα βύσματα θα πρέπει να αποφεύγονται ακόμα και στα σημεία αλλαγών εκτός εάν είναι απολύτως απαραίτητα).
 1. Οι διαδρομές περιπέτειας θα πρέπει να μείνουν όσο φυσικές γίνεται, κάνοντας χρήση σημείων ασφάλισης που αφαιρούνται, όπου αυτό είναι εφικτό, και χρήση βυσμάτων όταν αυτό είναι απαραίτητο πάντα με σεβασμό στην τοπική παράδοση.

    8.0 ανεξάρτητος χαρακτήρας των παρακείμενων διαδρομών δεν πρέπει να διακυβεύεται.

 1. Στις εκθέσεις των πρώτων αναβάσεων, είναι βασικό να αναφέρονται οι λεπτομέρειες όσο πιο πιστά γίνεται. Η εντιμότητα και η ακεραιότητα του κάθε αναρριχητή δεν αμφισβητούνται παρά μόνον όταν υπάρχουν στοιχεία που τη διακυβεύουν.
 2. Τα βουνά μεγάλου υψομέτρου είναι μια πεπερασμένη πηγή. Προτρέπουμε τους αναρριχητές να χρησιμοποιήσουν το καλύτερο στυλ ανάβασης.

Aρθρο 10 – Χορηγίες, Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις

Η συνεργασία μεταξύ των χορηγών και των αθλητών πρέπει να είναι μια επαγγελματική σχέση που υπηρετεί τα συμφέροντα των αθλημάτων βουνού. Είναι αποκλειστική ευθύνη της κοινότητας των ορεινών αθλημάτων σε όλο το φάσμα της να εκπαιδεύσει και να πληροφορήσει τα μέσα ενημέρωσης και το κοινό στηρίζοντας αυτές τις επιλογές.

 1. Η αμοιβαία κατανόηση μεταξύ του αθλητή και του χορηγού είναι απαραίτητη για να καθορισθούν οι κοινοί στόχοι. Η πολυμορφία των αθλημάτων βουνού απαιτεί σαφή προσδιορισμό των ειδικών γνώσεων του αθλητή και του χορηγού για να μεγιστοποιηθούν οι ευκαιρίες.
 2. Για να διατηρήσουν και να βελτιώσουν το επίπεδο των επιδόσεων τους οι αναρριχητές εξαρτώνται από τη διαρκή υποστήριξη των χορηγών τους. Γι’ αυτό το λόγο είναι σημαντικό, οι χορηγοί να στηρίζουν τους συνεργάτες τους ακόμα και μετά μια σειρά αποτυχιών. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει ο χορηγός να πιέζει τον αναρριχητή για επιδόσεις.
 3. Για να υπάρχει διαρκής παρουσία στα μέσα ενημέρωσης, θα πρέπει να υφίστανται σαφείς δίοδοι επικοινωνίας που θα είναι καλά οργανωμένες και θα συντηρούνται.
 4. Οι αναρριχητές θα πρέπει να προσπαθούν να αναφέρουν τη δραστηριότητα τους με ρεαλιστικό τρόπο. Μία σαφής και λεπτομερής έκθεση όχι μόνο τονίζει την αξιοπιστία του αναρριχητή αλλά και την καλή φήμη του αθλήματος του.
 5. Ο αθλητής είναι κυριολεκτικά υπεύθυνος για την εκπροσώπηση του ήθους, του σωστού τρόπου της κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης στον χορηγό του και στα μέτρα ενημέρωσης όπως ορίζεται από τη Διακήρυξη του Τυρόλου.

ΜΕΡΟΣ 2ο – Η ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ (Μορφές Ορειβασίας)

Η σύγχρονη αναρρίχηση περιλαμβάνει ένα μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων από την πεζοπορία έως το bouldering μέχρι την αναρρίχηση βράχου και την ορειβασία. Η ορειβασία

περιλαμβάνει και τις ακραίες μορφές αλπινισμού μεγάλου υψομέτρου και αναρριχητικές αποστολές στις Aνδεις ή τα Ιμαλάια. Αν και η διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στις διάφορες μορφές αναρρίχησης δεν είναι καθόλου άκαμπτες, η ακόλουθη κατηγοριοποίηση καθιστά δυνατό να παρουσιαστεί η ευρεία ποικιλία των σύγχρονων αθλημάτων βουνού με πιο συνοπτικό τρόπο.

Πεζοπορία και Trekking

Η πεζοπορία προς τα ορεινά καταφύγια, διάσελα και κορυφές της υποαλπικής ζώνης είναι η πιο διαδεδομένη μορφή ορειβασίας. Η πολυήμερη πεζοπορία σε υψηλά βουνά, ιδιαίτερα εκτός της πεπατημένης, αναφέρεται σήμερα με τον όρο trek . Η πεζοπορία μετατρέπεται σε μια πιο απαιτητική μορφή ορειβασίας εφ’ όσον πρέπει να χρησιμοποιηθούν και τα χέρια για προώθηση.

Αναρρίχηση σε Via Ferratas

Διαδρομές σε απότομο βραχώδες έδαφος εξοπλισμένες με συρματόσχοινα και σιδερένια σκαλιά γίνονται όλο και πιο δημοφιλείς. Ο στίβος που μέχρι τώρα χρησιμοποιούνταν για τεχνική αναρρίχηση βράχου γίνεται προσιτός μέσω μιας περίπλοκης υποδομής και ειδικά συστήματα προστασίας.

Η Κλασσική Ορειβασία

Ο ορειβάτης αυτής της κατηγορίας θα αναρριχηθεί σε βράχο με βαθμό δυσκολίας 3 της UIAA και θα μπορεί να αναρριχηθεί σε πεδίο με κλίση 40° σε πάγο και χιόνι. Οι χαρακτηρι- στικοί στόχοι σε αυτή την κατηγορία αναρρίχησης είναι οι κανονικές διαδρομές προς τις κορυφές της αλπικής ζώνης.

Το ορειβατικό σκι

Οι οπαδοί αυτής της κλασσικής μορφής αλπινισμού χρησιμοποιούν αλπικά χιονοπέδιλα ή χιονοπέδιλα telemark για να ανέβουν στα βουνά ή να διασχίσουν ολόκληρες οροσειρές. Δεδομένης της περιπλοκότητας των ικανοτήτων που απαιτούνται, αυτό το άθλημα κατα- τάσσεται μεταξύ των πιο απαιτητικών – και επικίνδυνων μορφών ορειβασίας.

Το Bouldering

Η αναρρίχηση Bouldering σε δύσκολα τμήματα βράχου κοντά στο έδαφος γίνεται συνήθως χωρίς σχοινί. Ο εξοπλισμός που επιτρέπεται είναι τα αναρριχητικά παπούτσια, ο σάκος μαγνησίας – και στις μέρες μας – το στρώμα για την ομαλή πτώση. Το ΒουΙάβππ9 ασκείται σε φυσικά στρογγυλεμένα βράχια ή σε τεχνητά πεδία.

Η αναρρίχηση σε τεχνητά πεδία

Σήμερα οι περισσότεροι αναρριχητές χρησιμοποιούν τεχνητούς αναρριχητικούς τοίχους, στο σπίτι τους, ή σε γυμναστήρια ή σε εξωτερικούς χώρους για προπόνηση και ψυχαγωγία. Ένας συνεχώς αυξανόμενος αριθμός αναρριχητών δραστηριοποιείται αποκλειστικά σε τεχνητούς αναρριχητικούς τοίχους. Υπάρχουν επίσης νέες μορφές όπως η θεραπευτική αναρρίχηση και η αναρρίχηση ως τέχνη – για παράδειγμα ο χορός ή το μπαλέτο.

Αναρρίχηση Βράχου

Οι διαδρομές με μήκος 2-3 σχοινιών αποκαλούνται αναρριχήσεις βράχου. Εξ αιτίας του μικρού τους μήκους και τη σχεδόν συνολικής απουσίας αντικειμενικών κινδύνων, η «ηθική» της ελεύθερης ανάβασης έχει γίνει διεθνώς αποδεκτή γι’ αυτό τον τύπο αναρρίχησης τα τελευταία είκοσι χρόνια. Αυτό σημαίνει πως αρκεί μόνο να μην έχουν τοποθετηθεί σταθερά σημεία ασφάλισης στο βράχο για την προώθηση κατά τη διάρκεια της ανάβασης.

Η Διαρκής Αναρρίχηση

Εάν η αναρρίχηση σε μία διαδρομή έχει πάνω από τρεις ή πέντε σχοινιές αποκαλείται διαδρομή διαρκούς αναρρίχησης.

Αναρρίχηση σε Μεγάλες Ορθοπλαγιές / Αναρρίχηση με Τεχνητά Μέσα

Σε αυτό το αναρριχητικό παιχνίδι που αναπτύχθηκε στην κοιλάδα Yosemite , οι αναρριχητές σκαρφαλώνουν διαδρομές που δεν μπορούν να γίνουν με ελεύθερη αναρρίχηση και ειδικά σχεδιασμένο εξοπλισμό. Αγωνίζονται να μειώσουν το άνοιγμα οπών για την τοποθέτηση ασφαλειών ή άλλα μέσα προώθησης όσο γίνεται περισσότερο, και αφήνουν ελάχιστα ίχνη αφού ολοκληρώσουν την ανάβαση.

Αλπική αναρρίχηση

Στο «Αλπικό παιχνίδι» οι αναρριχητές δεν έχουν μόνο να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που τίθενται από αυτήν καθ αυτήν την αναρρίχηση αλλά και τους «αντικειμενικούς» κινδύ- νους ενός συχνά εχθρικού περιβάλλοντος στα ψηλά βουνά. Επειδή η επιβίωση συχνά δεν εξαρτάται μόνο από την ικανότητα να χειρίζεται κάποιος με ασφάλεια τα τεχνικά προβλήματα μιας διαδρομής αλλά επίσης από την ταχύτητα μιας ομάδας, οι άγραφοι κανόνες του αλπικού παιχνιδιού κατά παράδοση επιτρέπουν τη χρήση καρφιών και σφηνών για προώθηση. Όμως, αρχίζοντας από το τέλος της δεκαετίας του ’60, οι αρχές της ελεύθερης αναρρίχησης έχουν αρχίσει αυξητικά να εφαρμόζονται και στα ψηλά βουνά. Ενώ στην αρχή της νέας εποχής ο στόχος ήταν η ελεύθερη αναρρίχηση σε διαδρομές που κανονικά γίνονται με τεχνητά μέσα, δεν χρειάστηκε πολύς χρόνος να εμφανισθούν καινούργιες δύσκολες αναρριχήσεις – που στήθηκαν σύμφωνα με τους πιο αυστηρούς κανόνες – στα βουνά. Αυτές περιλαμβάνουν εξαιρετικά τολμηρές διαδρομές περιπέτειας και απολαυστικές αθλητικές αναρριχήσεις. Μια σημαντική πλευρά της αλπικής αναρρίχησης είναι η ανάβαση σε διαδρομές πάγου, Αυτές ποικίλλουν από κλασσικές κάθετες διαδρομές πάγου σε πολύ δύσκολα φουτουριστικά εγχειρήματα. Ένας τύπος αναρρίχησης πάγου που τελευταία έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής είναι η αναρρίχηση σε καταρράκτες πάγου, σταλακτίτες πάγου και γυάλινους βράχους. Οι σύγχρονες μεικτές διαδρομές πάγου – βράχου συχνά απαιτούν πολύ δύσκολες κινήσεις πάνω σε βράχο με χρήση κραμπόν και αξίνας πάγου (πιολέ). Το παιχνίδι αυτό διέπεται από τους κανόνες της ελεύθερης αναρρίχησης. Οι διαδρομές πάγου και τα μεικτά πεδία ποικίλλουν από διαδρομές μιας σχοινιάς έως τολμηρές επιχειρήσεις σε υψηλότερες οροσειρές που διαρκούν πολλές εβδομάδες.

Υπερ-αλπική Αναρρίχηση

Αυτό το ορειβατικό άθλημα εφαρμόζει τους κανόνες της αλπικής αναρρίχησης σε έδαφος μεγάλου υψομέτρου σε οροσειρές έξι, επτά και οκτώ χιλιάδων μέτρων που προηγούμενα χρησιμοποιούνταν για παραδοσιακές αποστολές. Στην υπερ-αλπική αναρρίχηση τα σταθερά σχοινιά, η βοήθεια από εξωτερικές πηγές και η εγκατάσταση μιας αλυσίδας κατασκηνώσεων δεν είναι αποδεκτά.

Η Αναρρίχηση Αποστολών

Έχουν αναπτυχθεί δύο τύποι αυτής της δραστηριότητας: Ο πρώτος έχει ως λειτουργία να δώσει τη δυνατότητα στο μέγιστο αριθμό μελών να φθάσουν την μυθική κορυφή στις οροσειρές μεγάλου υψομέτρου δια της κανονικής οδού. Αυξάνουν τις πιθανότητες επιτυχίας χρησιμοποιώντας ελεύθερα βαστάζους, σταθερά σχοινιά και φιάλες οξυγόνου. Εν αντιθέσει, η ακραία μορφή της αναρρίχησης αποστολών πασχίζει να σπρώξει τα όρια της τεχνικής δυσκολίας με την βοήθεια που ο σύγχρονος εξοπλισμός μπορεί να παρέχει: φιάλες οξυγόνου, σταθερά σχοινιά, μεταφερόμενες κατασκηνώσεις και αποθήκες εξοπλισμού.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
1) Η ιεραρχία του Αναρριχητικού Παιχνιδιού

Ένα σύστημα κατηγοριοποίησης των διαφορετικών μορφών αναρρίχησης που πρότεινε ο Lito Tejada Flores , αποδείχτηκε χρήσιμο για να περιγράφουν οι πολλαπλές μορφές που έχει λάβει σήμερα η αναρρίχηση. Κάθε ειδικός τύπος αναρριχητικού «παιχνιδιού» καθορίζεται από ένα ανεπίσημο σύνολο κανόνων, που διατυπώνονται με σκοπό να γίνεται η ενασχόληση όλο και πιο δύσκολη  και ως εκ τούτου ενδιαφέρουσα. Όσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος σε ένα συγκεκριμένο αναρριχητικό παιχνίδι εξ αιτίας του φυσικού περιβάλλοντος, τόσο πιο επιεικείς είναι οι περιορισμοί ως προς τη χρήση τεχνικού εξοπλισμού. Όσο λιγότεροι είναι οι αντικειμενικοί κίνδυνοι τόσο πιο αυστηροί γίνονται οι κανόνες.

2) Αναρρίχηση Περιπέτειας και Αθλητική Αναρρίχηση

Η ορολογία της σύγχρονης αναρρίχησης διαφοροποιεί μεταξύ τους το στυλ της περιπέτειας ή την παραδοσιακή αναρρίχηση και την αθλητική αναρρίχηση ή την προς «τέρψιν» αναρρίχηση. Η αναρρίχηση περιπέτειας ή η παραδοσιακή αναρρίχηση περιλαμβάνουν τα εξής στοιχεία:

. Η επίδοση κρίνεται από το ποσοστό αντοχής στο στρες που απαιτείται για την ολοκλήρωση μιας διαδρομής.

. Ο αναρριχητής είναι υπεύθυνος για την τοποθέτηση προστατευτικών μέσων ή οφείλει να κάνει και χωρίς αυτά.

. Τα λάθη που γίνονται από τον αρχηγό μπορούν να έχουν άσχημες συνέπειες. Η Αθλητική αναρρίχηση χαρακτηρίζεται ως εξής:

. Η επίδοση κρίνεται από το βαθμό τεχνικής δυσκολίας της διαδρομής.
. Κυριαρχεί το στοιχείο της κίνησης και της αισθητικής της.
. Τα σημεία ασφάλισης εγγυώνται τέλεια προστασία.
. Εάν οι σύγχρονες τεχνικές ασφάλισης χρησιμοποιούνται κατάλληλα οι πτώσεις των «πρώτων» δεν  τιμωρούνται αυστηρά.

Τα στυλ της Αναρρίχησης Περιπέτειας και της Αθλητικής Αναρρίχησης, εφαρμόζονται στα βράχια καθώς επίσης και στις αλπικές ορθοπλαγιές. Ανάμεσα στις καθαρές μορφές της αναρρίχησης περιπέτειας και προς «τέρψιν» αναρρίχησης υπάρχουν πολυάριθμες υβριδικές μορφές. Τα διαφορετικά παιχνίδια και οι «φιλοσοφίες» ασφάλισης αντιστοιχούν στις αποκλίνουσες ατομικές ανάγκες των αναρριχητών. Η πληθώρα μορφών στα αθλήματα βουνού προσφέρει ευχαρίστηση και αυτο-εκπλήρωση για ένα μεγάλο αριθμό ατόμων – γεγονός που αντιμετωπίζουμε θετικά. Οι φίλοι της αθλητικής αναρρίχησης καθώς και οι οπαδοί της φιλοσοφίας της περιπέτειας έχουν κάθε δικαίωμα να σκαρφαλώνουν σύμφωνα με τις επιθυμίες και τις ικανότητες τους. Ο απώτερος στόχος μας θα έπρεπε να είναι να διατηρήσουμε την πολυμορφία των στυλ αναρρίχησης και να τους δώσουμε το δικό τους χώρο.

Stay in Touch

We will send you at most one or two short email a month. And we will NEVER EVER pass your info to any other outfit, no matter how worthy.